Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Město Vyšší Brod vás zve:

Důležité informace pro návštěvníky - návštěvní řád

1. Pořádek ve městě a organizace akce

Město Vyšší Brod

2. Pro návštěvníky akce jsou k dispozici:

 • Divácká místa po celé trase 
 • Profesionální moderátor
 • Toalety v areálu konání akce (Kemp pod hrází)
 • Stánkové občerstvení v podobě teplých i studených nápojů a teplých pokrmů
 • Občerstvení v místních restauracích

3. Návštěvní řád

Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku.

Návštěvník je povinen:

 • dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem.
 • po ukončení akce uposlechnout výzvy bezpečnostní služby a uvedený prostor opustit.
 • vstoupit do prostoru konání akce pouze v místech tomu určených.
 • bezodkladně opustit oplocené prostory konání akce v případě, že řádně neprokáže své oprávnění k pobytu v areálu konání akce. V opačném případě bere na vědomí, že bude z těchto prostor vyveden bezpečností službou.
 • chovat se v prostorách konání akce tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na majetku umístěného v jeho prostorách.
 • dodržovat příkazy a pokyny bezpečnostní služby, pracovníků požárního dozoru a přítomné zdravotní služby apod.
 • pohybovat se pouze po určených komunikacích a ve vymezených prostorách. Tzn. nepřelézat zábrany, nevstupovat do cesty vystupujícím, nevyhledávat nebezpečná, vyvýšená místa, či místa, kdy může být poničen městský, nebo soukromý majetek.
 • chovat se šetrně a ohleduplně k městskému mobiliáři (lavičky), k městské výsadbě v centru města (stromy a květinové záhony).
 • chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům.
 • chovat se ohleduplně k vystupujícím, zejména v souvislosti s pořízením společné fotografie.
 • v případě potřeby umožnit průjezd vozidel IZS.

V celém areálu konání akce je zakázáno:

 • vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít (nůžky, jakékoliv skleněné nádoby vč. lahví, pyrotechniky atd.).
 • vnášet vlastní nápoje a potraviny.
 • užívat drogy a jiné psychotropní látky.
 • vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky.
 • vnášet a používat pyrotechniku.
 • odhazovat odpadky mimo místa tomu určená.
 • vnášet natlakované nádoby, hořlaviny a jiné nebezpečné materiály.
 • ničit technická zařízení.
 • vjíždět s dopravními prostředky, jízdními koly apod.
 • vstupovat do vymezených prostor pro vystupující. 

Organizátoři akce si vyhrazují právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími předpisy organizátora, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů bezpečnostní služby nebo pracovníků požárního dozoru a rovněž i osobu, která obtěžuje ostatní návštěvníky, tropí výtržnosti nebo ničí majetek.

Každý návštěvník vstupující do areálu konání akce souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany organizátora osobní kontrola a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem k odepření vstupu do areálu.

Za osobní věci návštěvníků organizátoři neručí.

Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.

Vstupem do prostor konání akce návštěvník souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

Každý návštěvník vstupuje a pobývá v prostoru konání akce na vlastní nebezpečí.

Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinnosti a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob organizátora nenesou organizátoři akce odpovědnost.

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku.

Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

4. Důležitá telefonní čísla:

 • Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
 • Hasiči 150
 • Záchranná služba 155
 • Policie ČR 158
 • Městská policie Vyšší Brod: 724 336 986
 • Kontakt pro média: Michal Rolčík, kultura@mestovyssibrod.cz, 724 386 266
 • V případě nouze se obraťte na kteréhokoliv organizátora.

Pokyny a návody k parkování pro návštěvníky

 • Parkování je v areálu kempu bezplatné.
 • Parkování na placených místech ve městě je za poplatek (parkovací automat).